earth-1023859_1920

Interpelacja ws. filmu edukacyjnego opublikowanego na stronie MEN

Zgodnie z art. 115 ust. 1 Konstytucji RP, art. 14 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pani Marszałek Elżbiety Witek interpelację poselską skierowaną do Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego w sprawie niezgodnego z nauką filmu edukacyjnego o zmianach klimatycznych na stronie MEN.

Szanowny Panie Ministrze, 

Z zażenowaniem obejrzałam film edukacyjny opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej o efekcie cieplarnianym (film można znaleźć pod linkiem: https://epodreczniki.pl/a/film/Dc2jtbWl7?fbclid=IwAR07_CsOYV2GWFbl8NXbQjPnn0iGud4nA_L1c00B8IVC1smSZyv2SX4Ry0I). W materiale przedstawiane są treści, które są nieprawdziwe, niezgodne z nauką i wywołują wiele szkód, ponieważ niweczą wysiłki środowisk naukowych, nauczycieli, organizacji pozarządowych, obywatelek i obywateli związane z edukowaniem społeczeństwa i walką z kryzysem klimatycznym i jego skutkami. 

W filmie dowiadujemy się m.in. o wielu „pozytywnych” skutkach efektu cieplarnianego, którymi – według autorów materiału – są m.in.: 

 • Mniejsze wydatki na ogrzewanie zimą,
 • Opóźnienie kolejnej epoki lodowcowej na Ziemi o dziesiątki tysięcy lat, dzięki czemu być może unikniemy głodu, upadku rolnictwa, epidemii, czy gwałtownego spadku liczby ludności,
 • Uwolnienie z topniejących lodowców związków żelaza, które są wykorzystane przez morskie organizmy,
 • Wydłużenie okresu wegetacji i możliwe zbieranie plonów dwa razy w roku,
 • Możliwa uprawa większej liczby gatunków roślin,
 • Możliwość wydobycia bogactw naturalnych teraz ukrytych pod skorupą lodową
 • Otworzenie krótszych dróg handlowych dla statków.

Tym „pozytywnym” efektom ocieplenia klimatu poświęcono co najmniej dwa razy więcej czasu, niż negatywnym, wśród których wymieniono tylko podwyższenie temperatury skutkujące „stopniową zmianą klimatu na cieplejszy”, topnienie lodowców i podniesienie poziomu wód, a co za tym idzie powodzie i podtopienia, a także nasilenie znanych nam zjawisko pogodowych, np. huraganów. Zupełnie pominięto podstawowe fakty naukowe i scenariusze zmian klimatycznych przedstawione w raportach IPCC, w tym wiele innych katastrofalnych skutków, takich jak np. susze, wzrost cen żywności, głód, migracje klimatyczne z powodu zalania terenów przybrzeżnych, a nawet całych wysp, a także braku wody i żywności, wzrost śmiertelności ze względu na upały, wzrost zachorowań na choroby wektorowe takie jak malaria, borelioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu, wzrost prawdopodobieństwa rozwoju epidemii, wymieranie gatunków roślin i zwierząt oraz całych cennych ekosystemów, jak rafy koralowe, a wręcz możliwe załamanie się ludzkiej cywilizacji, takiej jaką znamy, jeśli rządy całego świata nie zmienią obecnej polityki w tym zakresie (obecne cele gwarantują wzrost średniej temperatury globalnej o około 3 °C, podczas gdy bezpieczny dla ludzkości cel wskazywany przez IPCC to zatrzymanie tego wzrostu na poziomie 1.5 °C w porównaniu do czasów przedindustrialnych. 

Ponadto w materiale roi się od innych merytorycznych błędów. Na przykład wśród gazów cieplarnianych wymieniony jest dwutlenek siarki, choć nim nie jest, a brakuje podtlenku azotu. Nie jest prawdą, że emisje naturalne gazów cieplarnianych są wielokrotnie większe od antropogennych: np. w przypadku amoniaku udział emisji antropogennych to 72%, w przypadku tlenków azotu 56%, a freony i halony, a także inne przemysłowe gazy cieplarniane emitowane są wyłącznie w wyniku działalności człowieka. Fałszywe jest też sugerowanie, że wydłużenie okresu wegetacyjnego spowoduje wzrost bezpieczeństwa żywnościowego. Wyższe temperatury powodują także większe parowanie wody z gleby i zwiększają zagrożenie suszą.

Uważam za skandaliczne, iż taki materiał ukazał się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i wnoszę o natychmiastowe usunięcie go ze strony internetowej, a także wystosowanie sprostowania na stronie MEN i wysłania sprostowania do wszystkich placówek szkolnych i naukowych. 

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 

 1. Kto przygotował film, w szczególności proszę o informację czy był to materiał przygotowany przez organizację lub firmę zewnętrzną? Jeśli tak, proszę o podanie jej nazwy. 
 2. Jaki był całkowity koszt przygotowania tego materiału edukacyjnego i ile z tego budżetu zostało zapłacone organizacji lub firmie zewnętrznej? 
 3. Czy treść i forma filmu była konsultowana z ekspertami, w szczególności ze środowiskiem naukowym? Jeśli tak, to proszę o wymienienie tych osób z imienia lub nazwiska, bądź – jeśli to nie byłoby możliwe – o podanie instytucji naukowej, z którymi ten materiał był konsultowany. 
 4. Czy treść filmu była konsultowana z Ministerstwem Klimatu i Ministerstwem Środowiska? Jeśli tak, to proszę o informację, jakie opinie wydały te ministerstwa na temat filmu.
 5. Jaka jest procedura zatwierdzania materiałów edukacyjnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej? W szczególności, proszę o informację: 

Czy wszystkie treści są obowiązkowo konsultowane ze środowiskiem naukowym i jakie są zapisy z tych konsultacji i opinii? 

Jak wygląda proces partycypacji w tworzeniu materiałów edukacyjnych przez nauczycieli? Czy przewidziany jest proces ich współuczestnictwa w kreowaniu nowych pomysłów, ciągłego udoskonalania materiałów edukacyjnych i konsultacji?

Jak wygląda proces partycypacji w tworzeniu materiałów edukacyjnych przez organizacje społeczne specjalizujące się w określonych tematach, w  tym w szczególności organizacje proekologiczne? 

 1. Kiedy film zostanie usunięty ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i czy MEN opublikuje publicznie sprostowanie, a także czy poinformuje o tym że materiał był błędny i nie powinien być wykorzystywany placówki szkolne i naukowe w całej Polsce? 

Z poważaniem,

Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RP

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email