apple-1873078_1920

Interpelacja w sprawie edukacji rolników w zakresie retencji wody

Warszawa, 18 kwietnia 2020

 

Pan Minister Jan Ardanowski
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zgodnie z art. 115 ust. 1 Konstytucji RP, art. 14 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pani Marszałek interpelację poselską skierowaną do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie programów edukacyjnych dla rolników w zakresie retencji wody i oszczędnego gospodarowania wodą

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Polscy rolnicy zmagają się z suszą rolniczą (zwaną glebową), a także hydrologiczną, czyli długotrwałym obniżeniem poziomu wód powierzchniowych, np. w rzekach, rowach i stawach. W dłuższym okresie bardzo niebezpieczna jest susza hydrologiczna, ponieważ prowadzi ona m.in. do braku wystarczającej ilości wody do podlewania wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Stanowi to istotne zagrożenie dla stabilności dostaw oraz cen żywności, a także jest zagrożeniem dla samych rolników, którzy z powodu braków wody mogą utracić swoje źródło dochodu.

 Retencja wody w Polsce wygląda bardzo źle na tle innych krajów Unii Europejskiej, a eksperci alarmują, że powodem jest m.in. błędna polityka melioracyjna, która rozpoczęta została w latach 60-tych XX wieku i trwa do dziś. Polityka melioracyjna prowadzi do szybkiego odpływu wód do kanałów, skąd woda trafia do rzek, a następnie do morza i w ten sposób pozbywamy się cennego zasobu potrzebnego na okres suszy. Potrzebna jest zmiana myślenia o wodzie – jej retencji i oszczędnym gospodarowaniu, a tu kluczową rolę odgrywa edukacja. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 

▶ Jakie programy edukacyjne dla rolników zostały opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub powiązane instytucje państwowe w zakresie racjonalnego wykorzystania wody w rolnictwie, takich jak np.: 

 • działań zwiększających retencję wód na gruntach rolnych poprzez ograniczenie spływu powierzchniowego oraz zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych
 • zabiegów agrotechnicznych wpływających na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie i poprawy retencji wody w glebie
 • dostosowania rodzaju upraw do warunków środowiskowych, w tym stosowania odmian odpornych na niedobory wody glebowej
 • funkcji bobrów i ich roli w procesie retencjonowania wody
 • oszczędnego gospodarowania wodą 
 • ograniczania parowania w procesie uprawy 
 • stosowania sprawniejszych urządzeń wodociągowych i systemów przesyłu wody wykorzystywanej do nawodnień. 
 • rozwiązań związanych z ponownym wykorzystaniem wody w rolnictwie 
 • efektywnego zarządzania zapotrzebowaniem na wodę na poziomie gospodarstw rolnych i rybackich
 • planowania nawodnień 
 • systemu monitoringu bieżących potrzeb nawodnień i poboru wód
 • samego zjawiska suszy, tj. przyczyn powstawania, rodzajów suszy, stanu suszy w Polsce  

W odpowiedzi proszę o odniesienie się do każdego z wymienionego punktu i podanie przykładów działań Ministerstwa lub powiązanych instytucji państwowych. 

 

▶ W jaki sposób włączane są lokalne struktury instytucji państwowych i organizacji w programy edukacyjne dla rolników? W szczególności, interesuje mnie czy i w jaki sposób włączane są: 

 • lokalne Ośrodki Doradztwa Rolniczego
 • samorządy
 • organizacje społeczne zajmujące się sprawami suszy i retencją wody (proszę o wymienienie tych organizacji)
 • szkoły rolnicze 

▶ Jakie środki przekazu są wykorzystywane w programach edukacyjnych w zakresie retencji wody i oszczędnego gospodarowania wodą? W szczególności proszę o informację, do ilu mieszkańców wsi docierają programy: 

 • w formie internetowej (np. dobre praktyki na stronie internetowej, reklama w mediach społecznościowych, szkolenia on-line, itp.) 
 • w formie spotkań bezpośrednich (np. szkolenia na żywo, spotkania z ekspertami konferencje, itp.)
 • w formie pisemnej, np. broszur informacyjnych, ulotek, gazetek tematycznych, itp.
 • w mediach (np. programy publicystyczne w TV i radio, artykuły w prasie, itp.) 

Proszę o podanie przykładów z każdego z wymienionych środków przekazu (jeśli istnieją) lub innych stosowanych metod. 

▶ Jak mierzona jest skuteczność programów edukacyjnych w zakresie retencji wody i oszczędnego gospodarowania wodą? Proszę o podanie metod oceny ilościowej (liczba osób, do których dociera informacja) oraz oceny jakościowej (skuteczność kształcenia). 

▶ Jakie środki finansowe przeznaczone są w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na programy edukacyjne dla rolników w zakresie retencji wody i oszczędnego gospodarowania wodą? Ile z tego przeznaczone jest na instytucje i organizacje wymienione w pkt. 2. (proszę podać kwoty oddzielnie). 

Z wyrazami szacunku

Posłanka na Sejm RP
Anita Sowińska    

udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email